Avis legal

Avís legal i condicions d’ús

En aquest espai podràs trobar tota la informació relativa sobre els termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Aquest web compleix rigorosament amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Dades sobre el responsable d’aquesta web
La seva denominació social és: Trekking Carros de Foc SL
La seva NIF / CIF: B25527102
El seu domicili social està en Avda. Pas d’Arrò, Nº40 Baixos, 25530, Vielha
Informació Hosting: Cyberneticos Hosting SL.

condicions

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines web integrants del lloc web de Trekking Carros de Foc SL inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web ( “Usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal.

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal, així com les condicions particulars que, si escau, el complementin, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Trekking Carros de Foc SL. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquest site, es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’
autorització dels seus legítims titulars;
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;
La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.
Que informació personal utilitza aquesta web i com s’utilitza
Aquesta web utilitza diferents sistemes de captura d’informació personal detallades en la Política de Privadesa. Sempre es requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.

L’usuari té dret a revocar el seu consentiment previ en qualsevol moment.
Així mateix, informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d’acord a la nostra Política de Privacitat.

En tot cas, Trekking Carros de Foc SL es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del nostre web com el present avís legal.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

En la utilització de la nostra web, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Trekking Carros de Foc SL o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la mateixa o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

Trekking Carros de Foc SL adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus com les establertes per Wordfence. El servei de monitorització d’estar empleat li ofereix la tranquil·litat que el lloc web no està infectat.

No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant la nostra web no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics ( programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la nostra web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància Trekking Carros de Foc SL indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços Externs

Les pàgines de la nostra web proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços i conèixer-los, encara que Trekking Carros de Foc SL no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos. Trekking Carros de Foc no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al nostre web haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de Trekking Carros de Foc SL. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Trekking Carros de Foc SL i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per la nostra part dels seus continguts o serveis.

Política de Protecció de dades i confidencialitat

Responsable del tractament:

L’interessat que faciliti a Trekking Carros de Foc SL dades de caràcter personal a través d’aquesta plataforma en línia o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

Trekking Carros de Foc SL amb CIF B25527102 i domicili social en Avda. Pas d’Arrò, Nº40 Baixos, 25530, Vielha.

Correu electrònic: info@refusonline.com

Finalitats del tractament de dades:

En Trekking Carros de Foc SL el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagis facilitat:

  • Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i gestionar la publicació de consultes i comentaris i fer un seguiment posterior.
  • Gestionar, si escau, la seva comanda i portar a terme la prestació contractada per l’usuari, la seva facturació i cobrament.
  • Gestionar i controlar la cartera de clients.
  • Gestionar, si escau, la participació de l’usuari en els jocs, promocions, descomptes, sortejos i concursos disponibles a la Plataforma Online.
  • Gestionar, si escau, el procés de registre de l’usuari en la Plataforma Online.
  • Realitzar, si és el cas, el perfil d’usuari per oferir-li continguts, productes i serveis d’una manera personalitzada.
  • Valorar i gestionar, si escau, el seu currículum vitae per a processos de selecció que s’adaptin al seu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i Contratació n de personal.

Durada del tractament de dades:

Les dades per a la gestió de la relació amb l’usuari i / o client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, en la seva s’escau, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s’han de conservar durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini màxim d’un any.

Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, llevat que s’expressi el teu desig de que siguin eliminats en qualsevol moment.

Les dades per a la participació en jocs, concursos, sortejos i promocions es conservaran durant el temps que durin els mateixos, segons les seves bases específiques, per gestionar el seu desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.

Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-los.

Les dades de currículum vitae per a processos de selecció seran conservades durant tres mesos.

Legitimació per al tractament de dades:

La base legal per al tractament de les dades de les finalitats anteriors és l’execució de la prestació del servei corresponent.

L’oferta prospectiva de productes i serveis a clients i usuaris té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres clients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directa.

No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

La base per al tractament dels currículum vitae és el consentiment que ens atorga el candidat al realitzar l’enviament del mateix per a participar en processos de selecció.

Comunicació de dades:

Les dades podran ser comunicades a les següents entitats:

A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

drets:

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
  • En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en el cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s’escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren a l’apartat “Responsable del tractament” d’aquesta política de privacitat.

Dades de tercers:

Si facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot el que preveu l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en l’esmentat precepte.

Veracitat de les dades:

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del formulari són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, l’Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més l’Usuari s’obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a Trekking Carros de Foc SL com a titular del lloc web, oa tercers amb motiu de la utilització d’aquest.

Exclusió de garanties i responsabilitat

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts;
L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Trekking Carros de Foc SL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals determinats per aquesta legislació.

Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre la nostra web, si us plau dirigiu-vos a info@refusonline.com o mitjançant el apartat de contacte.